תקנון האתר ותנאי השימוש

תקנון האתר ותנאי השימוש בו:

מבוא:

אתר  "חברה בקליק"  (להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברה בקליק בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").

האתר הוקם לאחר מחשבה רבה ורצון לחולל שינוי בתנאי השוק הנוכחיים ובמטרה להנגיש שירותים ולהסיר פרוצדורות.

"חברה בקליק", הינו אתר ישראלי הנועד להעניק שירות יעיל ומהיר, תוך שימת דגש מיוחד על מתן שירות אישי ונגיש לכלל הפונים.

האמור בתקנון זה בלשון זכר,  הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

מדיניות פרטיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי תקנון זה מהווה בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.

התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

הרשמה לאתר

בעת ההרשמה , אשר מקנה את האפשרות להשתתף בהליך רישום חברה, הליך פתיחת עוסק מורשה, הליך פתיחת עוסק פטור, הליך אימות מסמכים לפיתחת חשבון בנק, הליך סגירת עסק ועוד המוצעים באתר , על המשתמש לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכים לתקנון האתר".

השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

תנאי סף לביצוע עסקה באתר:

מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים המוצעים על ידי החברה (להלן: "השירות" או ה"שירותים" בהתאמה) באמצעות האינטרנט.

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישת השירות במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

מפעילת האתר מצהירה כי האתר עומד בתקן Payment Card Industry Data Security Standard) PCI DSS) שהינו תקן לאבטחת מידע שהוגדר על ידי חברות כרטיסי אשראי בינלאומיות, במטרה להגן על נתוני כרטיס האשראי מפני פריצות למאגרי המידע וגנבת נתונים.

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

רישום לשירות ואספקתו:

בעת רכישת שירות הקמת חברה ו/או פתיחת עוסק מורשה ו/או פתיחת עוסק פטור ו/או עריכת מסמכים לפתיחת חשבון בנק ו/או הליך סגירת עסק ו/או שירות משפטי לחברות, לרבות עריכת מכתבי התראה, עריכת תצהירים ואימותיי חתימה, ייצור עמך קשר נציג/ה מטעם משרדנו בתוך 48 שעות ביום העסקים העוקב להזמנות השירות, לצורך השלמת מסמכי הרישום ברשם החברות או מילוי המסמכים לטובת פתיחת/סגירת תיקים ברשויות המס בישראל ועל מנת לתאם את מועד אספקת השירות.

יודגש, כי לצורך מתן השירות המשפטי לפתיחת חברה בע"מ הנך וכל שאר בעלי המניות אשר פרטיהם נרשמו בטופס דרך האתר, נדרשים להגיע פיזית לפגישה עם עורך דין מטעם מפעילת האתר על מנת לחתום על המסמכים, לצורך הגשתם לרשם החברות.

יודגש, כי לצורך מתן שירות פתיחת תיקים ברשויות המס בישראל הנך נדרש לחתום על כל מסמכי ההצהרה אשר יישלחו אליך למייל ולאחר החתימה לסרוק ולהחזיר אלינו בחזרה, רואה חשבון או נציג  מטעמו יעלה מולך לחתימת המסמכים בשיחת וידיאו קצרה, בנוסף - עליכם לשמור על מסמכי המקור, כל עיכוב באימות/חתימה/ שליחת המסמכים מצד הלקוח , יגרור עיכוב בפתיחת תיק העוסק שלך ברשויות המס ולחברה בקליק לא תהא כל אחריות על כך.

רישום החברה יתאפשר אך ורק כאשר יתבצע אימות חתימה פיזי של המשתמשים ובהצגת תעודת זהות ישראלית תקפה של כל אחד מהם.

כל עיכוב בזמנים אשר ייעשה מצד רשויות המס או רשם החברות, אינו מזכה את הלקוח בזיכוי כספי ולא תהא ללקוח כל טענה בנושא.

אם המשתמש ו/או בעלי המניות לא יגיעו לבצע אימות חתימה כנדרש לעיל,  לא יוכלו שתהא להם כל זכות לתבוע פיצוי מכל סוג ו/או השבה של מחיר השירות אותו רכשו באתר.

השירות כולל בין היתר – עריכה, אימות חתימה, הגשת מסמכים לרשות הרלבנטית וטיפול בבקשה עד לסיום ההליך.

 כמו כן, מפעילת האתר תעניק ליווי בהליך פתיחת/סגירת תיקים ברשויות המס בישראל אימות מסמכים על ידי עורך דין לטובת פתיחת חשבון הבנק של החברה, תערוך הסכם מייסדים עבור השותפים במידת הצורך ובהתאם להזמנת השירותים באתר ותעניק שירותים משפטיים נוספים.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי החברה או העסק יוקם בסופו של ההליך, שכן ישנם מצבים בהם ייתכנו מניעות על פי הדין אשר לא מאפשרות את הקמת החברה או פתיחת העוסק פטור/מורשה ואספקת השירות כאמור.

מפעילת האתר אינה אחראית לזמן אספקת השירות משלב בו המסמכים נרשמו במערכת ועברו לרשויות המס, כל עיכוב שאינו תלוי במפעילת האתר לא יעלה כל טענה כנגד מפעילת האתר מצד הלקוח.

 כמו כן, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב על מועד הקמת החברה או מועד פתיחת/סגירת תיק העוסק ברשויות המס שכן, המועד נקבע על פי לוח הזמנים ושיקול דעת בלעדית של רשם החברות/רשויות המס בישראל ולא על ידי מפעילת האתר.

יודגש כי במידה והחברה או העוסק לא יוקם מסיבות אשר אינן קשורות במפעילת האתר ובנסיבות אשר קשורות במשתמש ו/בנציגיו ו/או בצדדי ג' כגון רשם החברות רשות המיסים, לא תהא למשתמש זכות להחזר כספי כלשהו.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה עם המשתמש מכל סיבה שהיא. במידה והעסקה בוטלה מצד מפעילת האתר, יוחזר למשתמש מחיר השובר, במידה והחיוב בוצע בפועל. המשתמש מסכים כי לא תעמוד לו הזכות לקבלת כל פיצוי שהוא מלבד קבלת החזר תשלום השירות.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצר באתר, מפעילת האתר תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

ביטול רכישה שבוצעה:

מדיניות הביטולים תהיה כפופה ובהתאם לאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010, וחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986.

השימוש בשירות יהיה בכפוף לכל דין.

לא ניתן לבטל עסקה לאחר קבלת המסמך לידך ו/או לאחר הכנת המסמכים ועריכתם לצורך הגשתם.

החזר כספי ע"י מפעילת האתר יבוצע תוך 30 ימי עסקים מיום אישור הביטול ע"י הנהלת האתר ובקיזוז עמלות שחברות האשראי יגבו עבור העסקה.

אבטחת מידע באתר:

מפעילת האתר דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. על אף  מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

שוב, מפעילת האתר מצהירה כי האתר עומד בתקן Payment Card Industry Data Security Standard) PCI DSS) שהינו תקן לאבטחת מידע שהוגדר על ידי חברות כרטיסי אשראי בינלאומיות, במטרה להגן על נתוני כרטיס האשראי מפני פריצות למאגרי המידע וגנבת נתונים.

מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעילת האתר:

מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה מידע שנמסר באמצעות המשתמש.

הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.

מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך לרבות לצורך הטיפול בהזמנות לרכישת השירותים באתר, ולרבות ועל מנת:

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים, כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

דיוור ישיר אלקטרוני

בכוונת מפעילת האתר לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו .

המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

מסירת מידע לצד שלישי:

מפעילת האתר תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.

מפעילת האתר תהא רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.

 מעבר לאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

במידה ומפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

פרסומות של צדדים שלישיים:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה באחריותך הבלעדית בלבד.

COOKIES

המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

יש באפשרותך להימנע מקבלת Cookies בדפדפן אשר בו אתה משתמש,  אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה  ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

תנאים נוספים:

המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אחריות

האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

הנך משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

בירור מחלוקות ותחום שיפוט:

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר באר שבע.

הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

הבורר יהיה חייב בהנמקת החלטתו.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בבאר שבע.

עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

ייעוץ משפטי:

תוכן האתר ללא יוצא מן הכלל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך על הכתוב בו מבלי להיוועץ עם עורך דין.

שינויים במדיניות הפרטיות:

מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: officehevrabclick@gmail.com